632 750 пенсионери у нас са получавали поне една добавка към пенсията в края на миналата година. Това сочат последните данни на НОИ. Същевременно, общият брой на изплащаните добавки е 791 941 (при 820 901 в края на 2020 г.), което показва, че някои пенсионери получават повече от една добавка. Данните показват още, че най-многобройни са т. нар „вдовишки добавки“, които са над 85 на сто от всички.

Разпределението на пол показва, че през целия разглеждан период делът на жените, получаващи вдовишки добавки, доминира над този на мъжете. През 2021 г. 472 763 жени, чиито съпрузи са починали, са получавали добавката, докато мъжете са едва 94 935. Така съотношението е 83% жени и 17% мъже.

Броят на пенсионерите, получаващи вдовишка добавка плавно намалява от 583 959 души към 31 декември 2017 г. до 567 698 души към 31 декември 2021 г., или с 16 261 за периода 2017-2021 г. През миналата година средната сума, която взимат като вдовишка добавка пенсионерите у нас, е била 95,39 лева, докато през 2017 година размерът й е бил 68,76 лева. Жените получават повече пари от пенсията на починалите си съпрузи – средно по 99,43 лева, докато добавката за мъжете е 75,96 лева. Преди пет години вдовиците са получавали по 73,22 лв., а мъжете – 49,59 лв. Най-висока е сумата на вдовишките добавки от пенсии за осигурителен стаж и възраст – средно 120,24 лева през миналата година.

За петте години, въпреки отчетения спад в броя както на пенсионерите, така и на отпуснатите добавки, изплатената сума по това перо нараства от 594 654,2 хил. лв. в края на 2017 г. до 797 477,4 хил. лв. в края на 2021 г. Повишението е с 202 823,2 хил. лв. или с 34,1% и се дължи както на ежегодното преизчисляване на размерите на голяма част от получаваните вдовишки добавки, така и на по-високия размер на новоотпуснатите такива. Изплатените суми за добавки на жените са около шест пъти повече спрямо тези, изплатени на мъжете, което се дължи на факта, че жените, получаващи вдовишки добавки, са около пет пъти повече от  мъжете, като разликата е с над 370 хил. души.

В края на 2017 г. хората, получаващи вдовишка добавка, са средно на 76,6 години, докато в края на 2021 г. възрастта нараства до 77,1 години. Към края на миналата година мъжете, получаващи вдовишки добавки, са на средна възраст 78 години, а жените – на 76,9 години.

 

istock

С 42 215 или с 5,7% намалява и броят на добавките по чл. 84 от КСО за периода. Основните причини за отчетения спад са приетите две законодателни промени, свързани с отпускането и изплащането на социалните пенсии за инвалидност, които имат отражение и върху отпуснатите от този вид пенсия вдовишки добавки от наследодател. С първата промяна, в сила от 1 януари 2015 г., отпадна възможността социалната пенсия за инвалидност да се получава заедно с друг вид пенсия (чл. 101, ал. 1, т. 4а от КСО).

С цел запазване правата на лицата, които до този момент са получавали на второ или трето място социална пенсия за инвалидност, беше прието тези пенсионери да продължат да получават отпуснатите им до 31 декември 2014 г. такива пенсии в определения им към тази дата размер до изтичане на срока, за който са отпуснати. Впоследствие, от 1 януари 2019 г. с изменение в разпоредбата на чл. 89а, ал. 1 и чл. 90а, ал. 1 от КСО се постави допълнително условие за придобиване право на социална пенсия и съответно – за право на социална пенсия за инвалидност, съгласно което лицата ще имат право на тези видове пенсии при положение, че не им е отпусната друга пенсия, включително от друга държава.

От тази дата служебно се прекрати и изплащането от НОИ на социалните пенсии за инвалидност, получавани с друг вид пенсия, като на лицата, които са получавали тези пенсии, Агенцията за социално подпомагане вече изплаща трансформирана сума във вид на месечна финансова подкрепа. След тези промени институтът продължава да изплаща пожизнено вдовишките добавки, отпуснати до 31 декември 2018 г.

Броят на новоотпуснатите вдовишки добавки от 2017 г. до 2020 г. плавно намалява от 56 486 на 40 866. През 2021 г. тенденцията е прекъсната и техният брой бележи ръст от 30,7 на сто спрямо предходната година, като достига 53 399. Сходна е тенденцията и при броя на прекратените вдовишки добавки, които от 53 747 през 2020 г. достигат до 72 540 през 2021 г., което е ръст от 35 на сто. Данните за броя на новоотпуснатите и на прекратените вдовишки добавки през 2021 г. и факта, че се прекъсват тенденциите на намаление от предходните три години, водят до извода, че това е следствие от отчетения ръст на смъртността у нас през втората половина на 2020 г. и през 2021 г., поради пандемията от COVID-19. Високите нива на смъртност при пенсионерите са причина както за по-високия броя на новоотпуснатите вдовишки добавки, така и за по-големия брой прекратени добавки поради смърт на получателя.

istock

Кой има право на вдовишка добавка

Пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг, в размер на 26,5 на сто от размера й.
За да има право на добавката, преживелият съпруг следва да отговаря на няколко условия:

а) да получава лична пенсия, независимо от вида ѝ;

б) да не е сключил нов брак след смъртта на съпруга/ата;

в) да не получава наследствена пенсия от същия съпруг.

Добавката се изплаща към пенсията, поради което хора, които не получават пенсия, нямат право на нея. Няма значение дали починалият е бил пенсионер преди смъртта си. В случай че той не е получавал лична пенсия, добавката на наследника се определя от вида на пенсията или сбора от пенсиите, на които починалият е имал право. Тогава, длъжностното лице от НОИ преценява правото на добавка от всички видове пенсии, на които същият е придобил право със смъртта си. Без значение е и дали в заявлението за отпускане на добавка е посочен конкретен вид пенсия. На преживелия съпруг се отпуска добавка от най-благоприятната по размер пенсия (сбор от пенсии) на починалия.

Добавката се отпуска от датата, следваща датата на прекратяване на пенсията на починалия, когато заявлението е подадено в 2-месечен срок от датата на смъртта му. Началната дата на отпускане на добавката, когато наследодателят не е бил пенсионер, е датата на смъртта му. Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, добавката се отпуска от датата на подаването им.

В случай че при подаване на заявлението за отпускане на вдовишка добавка не са представени документи за възнагражденията на починалия съпруг, тя се изчислява в съответния размер по чл. 84, ал. 1 от КСО (26,5 на сто от минималния размер за съответния вид пенсия).
Ако вдовецът сключи брак, то добавката се прекратява от тази дата.

istock
istock

 

Този вид добавка се получава включително и над ограничената на максимален размер пенсия или сбор от пенсиите, чийто размер от 1 октомври 2022 г. е 3 400 лв.

Важна подробност е, че вдовишката добавка се осъвременява или преизчислява, както всички останали пенсии в страната (изключение от това правило е само добавката от социална пенсия за инвалидност, когато тя е била изплащана на починалия съпруг като допълнителна пенсия). През 2022 г. размерът на получаваните добавки беше преизчислен два пъти, съответно – от 1 юли с 10 на сто, и от 1 октомври.

Най-много вдовишки добавки се изплащат в София-град, като делят им е около 14% от всички добавки. Това се дължи на факта, че в столицата живеят най-голям брой пенсионери – там се изплащат 15,9% от всички пенсии и 16% от всички пенсионери към 31 декември 2021 г. На второ място е ТП на НОИ – Пловдив с дял за периода от 9,6% от изплащаните вдовишки добавки. Следват ТП на НОИ – Варна с дял от около 5,3%, Стара Загора (4,8%) и Бургас (около 4,7%). Тези пет териториални поделения изплащат около 40% от всички пенсии и вдовишки добавки в страната.