АктуалноНовини

Средният брой на пенсионерите за 2023 г. се очаква да намалее

Средната пенсия на един пенсионер се предвижда да достигне 788,10 лв.

Политиките в областта на пенсиите оказват влияние върху броя на пенсионерите и размерите на пенсиите, които определят разходите за пенсии за годината, съобщава НОИ в своя бюлетин.

Средният брой на пенсионерите за 2023 г. се очаква да намалее до около 2 026 300 лица, а средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да достигне 788,10 лв.

Разходите за парични обезщетения и помощи, изплащани от бюджета на ДОО през 2023 г., възлизат на 2 466 227,2 хил. лв., което е увеличение със 180 573,4 хил. лв. спрямо предходната година, пишат паритени.бг

С най-голям относителен дял са паричните обезщетения за майчинство, в т.ч. за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, за осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) – общо 992 830,7 хил. лв.

Разходите за парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина и нетрудови злополуки са 874 010,5 хил. лв.

Планираните разходи за парични обезщетения за безработица са в размер на 549 583,6 хил. лв. Предвидените средства за финансиране на дейността по профилактика и рехабилитация на осигурените лица от НОИ са 28 504,0 хил. лв.

Планираните разходи за дейност „Служби по социалното осигуряване” за 2023 г. са в размер на 159 461,3 хил. лв., като относителният им дял спрямо всички разходи по бюджета на ДОО за 2023 г. е 0,73 на сто. В тях са включени средствата за: персонал, издръжка, членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и капиталови разходи на НОИ.

Планираните трансфери от бюджета на ДОО към други бюджети са в общ размер на 7 400,0 хил. лв. и включват:

• трансфер към Министерството на здравеопазването в размер на 3 150,0 хил. лв. за изплащане на помощно-технически средства за осигурени лица с увреждания по Закона за хората с увреждания;

• трансфер към Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“ за мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, както и за диагностика на професионалните болести (4 000,0 хил. лв.);

• трансфер към Министерството на транспорта и съобщенията (250,0 хил. лв.), съгласно чл. 92, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

По бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2023 г. са планирани приходи в общ размер на 107 094,2 хил. лв. От тях 103 548,1 хил. лв. или 96,7 на сто са приходи от осигурителни вноски, а 3 546,1 хил. лв. са постъпления от инвестираните временно свободни средства на фонда.

Предвидените разходи за пенсии и добавки, изплащани от фонда, са в размер на 90 534,7 хил. лв. За заплащането за финансови услуги във връзка с инвестициите на фонда са планирани 18,7 хил. лв. Като резултативна величина между планираните приходи и разходи по бюджета на фонда се очаква излишък в размер на 16 540,8 хил. лв.

По бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ се прогнозира дефицит от 2 568,6 хил. лв., който се формира от планирани приходи в размер на 2 200,0 хил. лв. и разходи в общ размер на 4 768,6 хил. лв., от които 4 500,0 хил. лв. за изплащане на гарантирани вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя.

Прогнозираният дефицит ще бъде покрит изцяло от наличните средства по банковата сметката на фонда в БНБ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *